نگارش و ارسال مقالات

شیوه نامه نگارش  و ارسال مقاله (نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی):

مقاله علمی – پژوهشی شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و منابع باشد. حجم مقاله نیز نباید از 15 صفحه بیشتر باشد.

  • حاشیه نگارش مقالات از بالا ، پایین، چپ و راست صفحه به اندازه 3 سانتی متر در قطعA4 باشد.
  • قلم نگارش برای متن ازB NAZANIN 12 و برای سر تیتر هاB NAZANIN 14 استفاده گردد.
  • عنوان مقاله گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. نام و نام خانوادگی، درجه علمی و موسسه ای که مولف در آن اشتغال دارد، زیر عنوان قید شود.
  • چکیده مقاله، شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده از 150 کلمه بیشتر نباشد.
  • مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگیزه تحقیق اشاره نماید.
  • روش کار باید به اجمال بیانگر چگونگی و فرآیند انجام پژوهش باشد. تحلیل های آماری، روش های مورد استفاده، به شیوه ای مناسب یاد آوری شود.
  • داده ها و نتیجه های به دست آمده باید به گونه ای منطقی و مفید ارایه گردد و به این منظور می تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد.
  • نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک های دیگران را یادآوری و از آنها سپاسگزاری کند.
  • ارجاع های متن مقاله داخل کمان و به این شیوه است. (نام خانوادگی سال انتشار، شماره صفحه)؛ مانند (زرین کوب، 22:1377). شیوه ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این گونه صورت خواهد بود( اسمیت و همکاران، 22:1974 )
  • در ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان نامه از شیوه زیر پیروی شود:

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)«نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال شماره

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر

                         

نشانی دبیرخانه همایش: خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، سازمان مرکزی دانشگاه لرستان، طبقه 3، اداره چاپ و نشر، تلفن: 06633120064
نشانی درگاه اینترنتی: sirehalavi.lu.ac.ir

 

محل قرارگیری: صفحه اصلی نگارش و ارسال مقالات